Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

8488 8bbb 420

The Cat From Outer Space (1978)

3267 9fa8 420
3392 c1a7 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapraesens praesens
9966 1fec 420
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin

April 18 2018

Reposted fromDennkost Dennkost viakatt katt

April 17 2018

0410 0e21 420
Reposted fromseaweed seaweed vialesbian lesbian
2195 6f98 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
4067 7d07 420
新宇 苏
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoll oll
Reposted fromu-dit u-dit viaoll oll
7875 c07c 420
Reposted fromMiziou Miziou viaoll oll
6045 7b39
Reposted from4777727772 4777727772 viaoll oll
7237 4930 420
Reposted frombelabrava belabrava viairmelin irmelin
6738 0a2e 420
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
0079 81f1 420
it's pretty obvious at this point 
7966 40c1 420
Reposted frombluesunday bluesunday viainsanedreamer insanedreamer
6660 7035 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
0117 c2cd 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl